1
Öğrenci Bilgileri
2
Kefil Bilgileri
3
Acil Durum Bilgileri
4
Onay Sekmesi

MÜŞTERİLER VE 3. KİŞİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla NOVU YURT İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ (“NOVU”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz.

Kişisel verilerinizin bir bölümü, NOVU tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz. Bu Aydınlatma Metni, NOVU çalışanları, NOVU tarafından düzenlenen Organizasyon/Etkinlik/Eğitime Katılım Gösteren Kişiler ve NOVU’ ya iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, NOVU tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

NOVU, işbu Aydınlatma Metnini mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri web sitemiz üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebilirsiniz. 

Ayrıca, talep etmeniz halinde Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Prosedürümüzü sizler ile ayrıca paylaşacağız.

Veri Sorumlusu 

KVKK gereğince, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde Anonim Şirket olarak kurulup faaliyetine devam eden ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 224798 sicil numarasında kayıtlı, Sultan Selim Mahallesi Hümeyra Sk. Nef 09 Sit. B Blok Apt. No: 7/176 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan NOVU YURT İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketimiz tarafından işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızda bulunan hukuki ilişkiye göre değişiklik göstermekle birlikte; kimlik bilgileriniz (Ad-soyad, anne-baba adı, TC Kimlik No, doğum tarihi, vesikalık fotoğraf vb.), özlük bilgileriniz ( Öğrenci için veli adı, T.C. Kimlik numarası, adresi, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi), öğrenci için veli kefil ise veli bilgilerimesleki deneyim bilgilerinizsağlık raporları (Hepatit B Testi, Hepatit C Testi, HbsAg, Anti HCV, HIV Testi, PA Akciğer Raporu, hasta olunması durumunda revir kontrolünden geçen öğrencilerin hastalık bilgisi)iletişim bilgileriniz (telefon numarası, adres, e-posta adresi), eğitim ve mesleki deneyim bilgileriniz (çalıştığınız kurum ismi, kurum içerisindeki unvanınız, öğrenciler için okuduğu okul bilgisi, sınıf ve bölümü vb.), finansal bilgileriniz (Banka IBAN numaranız vb.), evci izni kullanılan kişinin adı / soyadı, telefon numarası ve adresi, imza örneğinizadli sicil kaydınızve müşteri olarak sunulan hizmete ilişkin yorumlarınızıtedarikçiler için sözleşmenin kurulmasının sağlanması amacıyla gerekli olan kimlik bilgileri (Ad-soyad, anne-baba adı, TC Kimlik No, doğum tarihi vb.) ve vergi levhasımesleki deneyim bilgileri (çalışılan iş yeri, unvanı), iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası) ve etkinlik/organizasyon/ seminer kapsamında çekilen fotoğraf ve video görüntülerinizi ve fiili olarak şirkete gelmeniz halinde kamera kaydınızı içermektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

NOVU, kişisel verilerinizi, genel olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair yasal mevzuat kapsamında, iş faaliyetlerini sürdürebilmesi, müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, şirketin pazarlama faaliyetlerini yürütebilmesi ve yasal yükümlülüklerinin ifa edilmesi amacıyla kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. 

Ayrıca; NOVU, müşterilerin/tedarikçilerinin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek verilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılabilmesi, talep ve şikayet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir.

Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin Sözleşmeler ve yasal mevzuattan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile genel müdürlüğümüz, gerçekleştirilen organizasyonlar, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamlardan ulaşılması ve sair her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmektedir. 

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenmesinin hukuki sebepleri ise şöyledir: Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması ( Örn. Sözleşme imza süreci kapsamında vergi levhasının veya kimliğin alınması suretiyle kimlik bilgilerinize erişebilmemiz, İmzalanan Sözleşme uyarınca, hizmetin temini açısından iletişimin sağlanması amacıyla iletişim bilgilerinizin işlenmesi, ödeme faaliyetlerinin takibi için banka IBAN numaranızın kaydedilmesi gibi), Veri sorumlusunun meşru menfaati, Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız. 

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Toplanan kişisel verileriniz; NOVU’ nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, NOVU ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ve İşbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen diğer işleme amaçlarıyla; NOVU’ nun hissedarlarına, grup şirketlerine, iş ortaklarına, danışmanlarına, denetçilerine ve/veya tedarikçilerine ve müşterilerine, çalışanlarına, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle anlaşmalı olunan hukuk bürosuna, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, 
  7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 


Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı aşağıdaki posta adresimize veya e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Posta Adresi: Sultan Selim Mahallesi Hümeyra Sk. Nef 09 Sit. B Blok Apt. No: 7/176 Kağıthane/İstanbul

E-posta adresi: info@novu.com.tr


Kişisel verilerinizin her zaman ilgili mevzuata ve Şirketimizin kendi veri koruma politikalarına uygun olarak işleneceğini, kişisel haklarınızın korunacağını, kişisel verilerinizin gizli tutulacağını, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alacağımızı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. 


MÜŞTERİLER (ÖĞRENCİ/ VELİ) İÇİN KİŞİSEL VERİ İŞLEME AÇIK RIZA FORMU

Öğrencisi olduğum NOVU YURT İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ (“NOVU”)tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde aşağıda belirtilen özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin yine aşağıda özel olarak belirtilen amaçlar ile işlenmesine1, bu bilgilerin aşağıda belirtilen kişi gruplarına aktarılmasına özgür irademle izin verdiğimi ve aşağıda sayılanlar dışında özel nitelikli sayılmayan kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin Müşteriler ve 3. Kişiler İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde yer verilen işleme amaçları ile NOVU’ nun hissedarlarına, grup şirketlerine, iş ortaklarına, danışmanlarına, denetçilerine ve/veya tedarikçilerine ve müşterilerine, çalışanlarına, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, anlaşmalı olunan hukuk bürosuna, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilere aktarılacağı ve ilgili Kanun’dan doğan haklarım2 ile kişisel bilgilerimin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi ve saklanması konusunda ayrıca bilgilendirildiğimi, Müşteriler İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığını belirtir, söz konusu bilgilerimin Öğrenci Barınma Sözleşmesinin devamı ve Öğrenci Barınma Sözleşmesinin sona ermesinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen özel durumlar haricinde 10 yıl  süre ile işlenmesinin kişisel veri mevzuatı ihlali olmadığını, bu hususta NOVU’ dan herhangi bir talebim bulunmadığını kabul ve beyan ederim. 

Aile bireylerime ilişkin ve evci izni kullandığım kişilere ilişkin kişisel verilerin sözleşmenin kurulması/ ifası amacıyla tarafınıza ilettiğimi ve iletişime geçilebileceğini, kişisel verilerin NOVU ile paylaşılabilmesine yönelik olarak aile bireylerime ve izin kullandığım kişilere gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt etmekteyim. Bu doğrultuda ilgili kişilerin de benimle ilgili verdikleri tüm bilgilerin NOVU tarafından işlenmesine izin veriyorum. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Aktarılacak Grup

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf Ve Video)

Reklam, Kampanya, Sosyal Medya Süreçlerinin Yürütülmesi


Herkese Açık

Sağlık Raporları ve Bulgular (Hepatit B Testi, Hepatit C Testi, HbsAg, Anti HCV, HIV Testi, PA Akciğer Raporu, hasta olunması durumunda revir kontrolünden geçen öğrencilerin hastalık bilgisi)


Sözleşmenin Kurulması


İş Yeri Hekimi & Gerekmesi Halinde Hissedarlar, Grup Şirketleri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Anlaşmalı Hukuk Bürosu 

Adli Sicil Kaydı

Sözleşmenin Kurulması

Hissedarlar& Grup Şirketleri & Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları & Gerekmesi Halinde Anlaşmalı Hukuk Bürosu& Adli veya İdari Makamlar 

Kamera Kaydı

Fiziksel Mekan Güvenliği (Saklama Süresi: Adli veya idari cezayı gerektiren durumlar hariç 1 ay)

Hissedarlar& Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları & Grup Şirketleri & Gerekmesi Halinde Anlaşmalı Hukuk Bürosu& Adli veya İdari Makamlar

Yukarıda belirtilen bilgilerden paylaşmak istemediklerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.

.......................................................................................................................
[1] Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


2 Kişisel Verisi İşlenen Kişilerin Yasal Hakları

NOVU’ ya başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak isteminiz halinde ilgili talebinizi, yazılı olarak NOVU’ ya iletebilirsiniz.